Statut    POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

Klubu Działalności Podwodnej

 

 

„REMORA”

 

 

 

 

2019

 

 

                                                                                                                              S T A T U T

 

 

Klubu Działalności Podwodnej "REMORA"

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

 

$ 1.

 

1. Klub Działalności Podwodnej "REMORA" zwany dalej Klubem jest

jednostką organizacyjną Regionalnego Oddziału Polskiego

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku, zwanego

dalej RO PTTK.

 

2. Siedzibą Klubu jest miasto Białystok.

 

3. Klub działa w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Turystycz-

no-Krajoznawczego, Statut RO PTTK, Regulamin Wzorcowy Koła PTTK-

Klubu PTTK , Statut Klubu, oraz realizuje uchwały władz zwierz-

chnich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

 

4. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach

osobowości prawnej RO PTTK.

 

5. Klub może używać pieczęci zgodnych z wzorami zatwierdzonymi

przez Zarząd RO PTTK.

 

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania.

 

$ 2.

 

1. Celem Klubu jest :

 

1) uprawianie sportu i turystyki we wszystkich formach, lecz

         przede wszystkim poprzez płetwonurkowanie i żeglarstwo,

 

2) szerzenie wiedzy, tradycji nurkowania i żeglarstwa,

 

3) ochrona naturalnego środowiska człowieka,

 

4) uzyskiwanie wiedzy na temat środków radiokomunikacji,

 

5) zdobywanie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego.

 

6) poszerzanie wiedzy na temat survivalu,

 

7) doskonalenie umiejętności w zakresie obronności.

 

 

                                                              2.  Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1)  organizowanie imprez nurkowych i żeglarskich,

2) organizowanie imprez ogólnoturystycznych i krajoznawczych,

3)  krzewienie zasad prawidłowego i bezpiecznego nurkowania,

4)  podwyższanie kwalifikacji członków w dziedzinie nurkowania,

                 żeglarstwa, motorowodniactwa i innych sportów wodnych poprzez

szkolenie i uzyskiwanie kolejnych stopni wtajemniczenia,

5)  organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do ochrony

i zachowania naturalnych walorów kraju,

6) organizowanie wspólnych imprez wraz z innymi organizacjami o

podobnych celach ,

7)  organizowanie szkolenia w zakresie środków telekomunikacji

radiowej i krótkofalarstwa,

8)  organizowanie szkolenia oraz imprez w dziedzinie ratownictwa

                  wodnego w oparciu o doświadczenia i kadrę

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR),

9)  organizowanie wymiany międzynarodowej - z pokrewnymi organizac-

jami - o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

10)  organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach obronnych.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, kandydaci, osoby wspierające. sympatycy  - ich prawa i obowiązki.

 

$ 3.

 

1. Członkowie Klubu i jego sympatycy w zależności od ich praw i

obowiązków dzielą się na :

 

1) członków seniorów,

        2) członków honorowych,

        3) członków zwyczajnych,

               4) kandydatów na członków,

5) osoby wspierające,

 6) sympatyków  klubu.

 

 

2. Członkiem seniorem może zostać członek klubu, który:

 

1) jest członkiem zwyczajnym minimum 1 rok,

2) posiada średni stopień nurkowy (P2), lub sternika jachtowego

wraz ze stopniem podstawowym (P1), lub ratownika wodnego wraz

ze stopniem (P1), lub kategorię I krótkofalowca wraz ze

stopniem (P1),

3) aktywnie uczestniczy w działalności klubu,  posiada co najmniej

3  aktualne sprawności klubowe drugiego stopnia, zorganizował

co najmniej 10 imprez klubowych kwalifikowanych i dwa czyny,

4) dba o dobre imię klubu , przestrzega zasad bezpieczeństwa i

uchwał Zarządu Klubu (ZK),

5) zostanie przyjęty w trybie jednogłośnej uchwały Zarządu Klubu

i za pisemną zgodą co najmniej 90% członków seniorów.

 

3. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona

dla Klubu w trybie uchwały ZK podjętej co najmniej 3/4 głosów.

 

 

4. Członkiem zwyczajnym może zostać kandydat, który:

 

1) jest kandydatem na członka minimum 1 rok,

2) posiada co najmniej stopień płetwonurka nadzorowanego, lub

żeglarza jachtowego, lub ratownika WOPR , lub sternika

motorowodnego, lub licencję krótkofalowca,  oraz co najmniej

sprawność płetwonurka-kandydata klubu „Remora”,

3) wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w działalności Klubu,

                     w realizacji uchwał ZK, oraz w nienagannym stosowaniu zasa

 etycznych, nurkowych, turystycznych i żeglarskich, 

4) zorganizował co najmniej jedną imprezę klubową kwalifikowaną.

5) uzyskał pozytywną opinię 3/4 członków seniorów i zwyczajnych,

6) zostanie przyjęty w trybie uchwały ZK podjętej ilością co

najmniej 2/3 głosów.

 

5. Kandydatem na członka może zostać osoba wspierająca, która :

 

1) jest fizyczną osobą wspierającą od co najmniej 1 roku,

2) posiada jedną ze sprawności klubowej,

3) aktywnie uczestniczy w działalności Klubu i przestrzega

postanowień niniejszego statutu,

4) uzyska status kandydata uchwałą Zarządu Klubu.

 

6. Osobą wspierającą może zostać osoba fizyczna lub prawna,

                     która popiera działalność Klubu, interesuje się jego osiągnięciami, 

                         oraz wesprze Klub kwotą w wysokości określonej uchwałą Zarządu

Klubu.

 

7. Członek zwyczajny nie spełniający warunku określonego w $3,

ust.2, pkt.2, może zostać członkiem seniorem jeśli jest

członkiem Klubu ponad 6 lat (z zastrz.$3.ust.2.pkt.3,4 i 5).

 

8. Sympatykiem Klubu może zostać osoba ,  która interesuje się

działalnością  Klubu i podpisze deklarację sympatyka.

 

 

 

 

$ 4.

 

1. Członek senior ma prawo:

 

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

2) uczestniczyć we wszystkich imprezach nurkowych i innych

          organizowanych przez Klub lub inne organizacje na zasadach

pierwszeństwa,

3) korzystać ze szczególnych ulg w wysokości składek oraz

       pokrycia kosztów szkolenia, imprez klubowych i innych w

wymiarze określonym przez ZK w uchwale,

4) wyrażać opinię wobec ZK o innych członkach , ich działalności

 dla Klubu.

 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka seniora oprócz

 1. wyrażonych  w  $4, ust.1, pkt1.

 

3. Członek zwyczajny ma prawo:

 

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

                                2) uczestniczyć we wszystkich imprezach nurkowych i innych

                                   organizowanych przez Klub, oraz organizacje pokrewne,

                   3) korzystać z ulg w składkach oraz kosztach szkolenia i

                              imprez jeśli postanowi tak ZK, nie większych jednak niż

                              50% wysokości ulg udzielanych dla członków seniorów,

                               4) wyrażać opinię wobec ZK o innych członkach zwyczajnych,

kandydatach lub osobach wspierających.

 

4. Kandydat na członka klubu ma prawo:

 

1) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Klubu (WZ) z głosem

doradczym - za zgodą ZK,

2) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez

Klub i inne organizacje na zasadach ustalonych przez ZK,

3) uczestniczyć w szkoleniach.

 

5. Osoba wspierająca ma prawo :

 

1) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Klubu jako obserwator

- za zgodą ZK,

2) uczestniczyć w imprezach klubowych i innych w kolejności za

kandydatami,  jeśli ZK nie podejmie przeciwnej decyzji,

3) uczestniczyć w szkoleniach.

 

6. Członkowie Klubu , kandydaci i osoby wspierające mają również

prawo:

 

1) nosić znaczek i emblematy klubowe,

2) zgłaszać do ZK wnioski dotyczące działalności Klubu,

3) uzyskiwać pełną informację o planach Klubu, uchwałach

podjętych przez ZK i władze zwierzchnie PTTK,

4) organizować imprezy klubowe za zgodą ZK,

5) korzystać ze sprzętu klubowego na zasadach ustalonych przez ZK

6) przeglądać dokumentację Klubu –  dotyczy seniorów.

 

$ 5.

 

Na członkach i osobach wymienionych w $3.ust.1.pkt.1,3,4,5 ciążą następujące obowiązki:

 

                 1) opłacanie składek: klubowej do końca stycznia,  PTTK  przez

              członków zwyczajnych i seniorów, opłacenie wpisowego,

               2) stosowanie się do Statutu Klubu , Statutu PTTK, uchwał ZK,

                              uchwał RO PTTK i Zarządu Głównego PTTK (ZG PTTK), Komisji

Działalności Podwodnej ZG PTTK (KDP ZG PTTK),

 3) udzielanie się w pracach na rzecz Klubu, udział w WZ,

               4) przestrzeganie wszystkich zasad bezpiecznego nurkowania i

                  żeglowania, a w szczególności: zasady nurkowania w grupie,

                   oraz właściwego zabezpieczenia nurkowań  i innych imprez.

          5) doskonalenie i poszerzanie swoich umiejętności i wiedzy w

                  dziedzinach turystyki kwalifikowanej (poprzez uzyskiwanie

uprawnień i zdobywanie sprawności klubowych),

                       6) służenie, pomocą i przykładem mniej doświadczonym kolegom,

                                                                              7) godne reprezentowanie Klubu i PTTK,

                                                                              8) realizacja celów statutowych w ramach Klubu i dla jego  dobra .                                                                            

 

$ 6.

 

1. Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadkach:

 

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków Klubu na skutek zalegania w

        opłacaniu składki PTTK i klubowej ponad 12 miesięcy od

określonego w Statucie terminu,

                        3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Zarządu Klubu z powodu

   niestosowania się do postanowień niniejszego Statutu

lub   działanie na szkodę Klubu,

                                                                          4) automatycznie po dwóch latach nieopłacenia składki klubowej.                                                 

 

 

  2. O skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Klubu zobowiązany jest

                 powiadomić osobę skreśloną w terminie 14 dni - nie obowiązuje w

przypadku nieopłacenia składki w kolejnych dwóch latach.

 

3. Osobie skreślonej przysługuje prawo odwołania do Walnego

        Zgromadzenia Klubu za pośrednictwem ZK w terminie 30 dni,

                                                                           od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

      4. Jeśli skreślony na podstawie uchwały ZK członek nie odwołał się

     od decyzji -skreślenie z listy członków staje się prawomocne w

                                                                         ciągu 7 dni po upłynięciu terminu na złożenie odwołania.

 

                                                           5. Osoba, która utraciła członkostwo staje się sympatykiem klubu.

 

6. Skreślony członek może zostać przyjęty powtórnie do klubu za zgodą

        Zarządu, po opłaceniu składki i wpisowego ze statusem członkowskim

                                                                 niższym niż posiadany przed skreśleniem.

 

$ 7.

 

Członkom wyróżniającym się w działalności klubowej, ZK może

przyznać nagrody w formie i terminie określonym w uchwale ZK:

 

 1.                                                                  1)  pochwałę,
 2.                                                                  2) wyróżnienie (dyplom, odznakę),
 3.                                                                  3) nagrodę rzeczową,
 4.                                                                 4) tytuł zasłużony dla klubu (maksymalnie 2 osoby na rok),
 5.                                                                 5) tytuł szczególnie zasłużony dla klubu (maksymalnie 1 na rok).
 6.                                                                 6) tytuł wybitnie zasłużony dla klubu (maksymalnie 1 na rok)

 

$ 8.

 

Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu Zarząd

       Klubu może zastosować następujące kary dyscyplinarne (kolejno):

 

                                                                           1) upomnienie,

                                                                           2) naganę (z wpisem do akt),

                                                                           3) czasowy zakaz udziału w imprezach (do 6 miesięcy),

                                                                           4) obniżenie statusu członka o jeden stopień,

                                                                           5) skreślenie z listy członków Klubu.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Klubu

 

$ 9.

 

1. Władzami klubu są:

 

                                                                    1) Walne Zgromadzenie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem (WZ)

                                                                    2) Zarząd Klubu (ZK),

 1.                                                           3) Komisja Rewizyjna Klubu (KR, o ile zostanie powołana przez WZ).

 

                                                              2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

                                                              3. Kadencja władz trwa 3 lata.

 

4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania jeśli

Statut nie stanowi inaczej.

 

  5. Władze Klubu (ZK,KR) mogą dokooptować nowych członków na zwol-

nione w czasie kadencji miejsca, ich liczba nie może przekro-

czyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

$ 10.

 

        1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i

może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 

                                                                      1) ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji.

                                                                      2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ZK i KR,

                                                                      3) udzielanie absolutorium ZK na wniosek KR (jeśli została  powołana), biorąc pod

                                                                           uwagę stopień realizacji powierzonych  poszczególnym członkom ZK zadań,

                                                                      4) wybór członków ZK i KR,(kierując się stopniem ich dotychczasowej aktywności

                                                                            w klubie i umiejętnościami organizacyjnymi),

                                                                      5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu,

                                                                      6) uchwalanie projektu zmian Statutu,

                                                                      7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,

 

$ 11.

 

                                                               1. W   Walnym Zgromadzeniu Klubu udział ubiorą :

 

                                                                    1) z głosem decydującym – członkowie seniorzy i członkowie zwyczajni ,

                                                                    2) z głosem doradczym – członkowie honorowi , kandydaci na   członków,

                                                                          osoby wspierające (z zastrzeżeniem $4,ust.5,pkt 1).

 

                                                                2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez ZK co roku,

                                                                     a sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata.

 

                                                                3. O terminie i miejscu WZ   Zarząd Klubu powiadamia członków co

                                                                     najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

                                                                     Członkowie zwyczajni i seniorzy powinni zostać powiadomieni

                                                                     pisemnie lub potwierdzonym e-mailem z zaznaczeniem programu WZ.

 

$ 12.

 

                                                             1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) zwoływane jest:

 

                                                                 1) z inicjatywy Zarządu Klubu ,

                                                                 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,

                                                                 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków klubu.

 

                                                             2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu w terminie

                                                                  do trzech tygodni od daty złożenia żądania lub wniosku.

 

                                                             3. O Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy powiadomić członków

                                                                  zwyczajnych i seniorów w terminie 1 tygodnia przed datą jego

                                                                  odbycia e-mailem, lub pisemnie, wymieniając sprawy dla których zostało zwołane.

 

                                                             4. NWZ  rozpatruje sprawy dla których zostało zwołane.

 

$ 13.

 

 1. Zarząd  Klubu s kłada się z co najmniej 3 osób wybranych przez

Walne Zgromadzenie Klubu.

 

                                                                    2. ZK  wybiera spośród siebie: prezesa, sekretarza i skarbnika

                                                                         (lub przy większym składzie może wybrać dodatkowo: wiceprezesa,

                                                                         szefa szkolenia i gospodarza sprzętu).

 

                                                                     3. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie

                                                                          pomiędzy WZ i odpowiada za swoją pracę przed WZ i RO PTTK.

 

                                                                     4. Każdy członek ZK zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej

                                                                           dwóch imprez kwalifikowanych rocznie.

 

5. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

 

                                                                            1) realizowanie celów Klubu zgodnie ze Statutem,

                                                                             2) wykonywanie uchwał WZ, uchwał RO PTTK i ZG PTTK ,

                                                                             3) składanie rocznych sprawozdań dla WZ, oraz dla RO PTTK,

                                                                             4) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Klubu,

                                                                             5) powoływanie komisji, sekcji i uchwalanie ich regulaminów,

                                                                                   przydzielanie innych funkcji klubowych

                                                                             6) ustalanie wysokości składek, wpisowego na imprezy i do Klubu,

                                                                             7) zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach

                                                                                  preliminarza i zgodnie z zasadami ustalonymi przez RO PTTK,

                                                                             8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i PTTK na terenie  działania Klubu,

                                                                             9) rozpatrywanie wniosków i odwołań,

                                                                           10) prowadzenie strony internetowej,

                                                                          11) coroczne informowanie wszystkich członków klubu o stopniu ich

                                                                                   aktywności, opłaconych składkach, uzyskanych sprawnościach

                                                                                   klubowych i podjętych przez ZK uchwałach.

                                                                          12) składanie przez każdego członka ZK corocznych sprawozdań dla

                                  WZ zaopiniowanych przez KR z realizacji powierzonych mu zadań.

 

                                                                     6. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

                                                                          Uchwały są podpisywane i ewidencjonowane.

 

                                                                     7. Członkiem Zarządu Klubu nie może zostać instruktor nurkowania lub żeglarstwa.

                                                                     8. Prezesem klubu może zostać członek senior posiadający minimum średni stopień

                                                                           płetwonurka, a szefem szkolenia członek posiadający minimum wyższy stopień. 

                                                                     9.  Większość w Zarządzie muszą stanowić członkowie seniorzy.                     

 

$ 14.

 

          1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z minimum 3 osób wybranych

 1.                                                                przez  Walne Zgromadzenie Klubu.

 

             2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i

                                                                         sekretarza  (lub prezesa i sekretarza).

                                                                      3. Nie wolno łączyć członkostwa w Zarządzie Klubu i w Komisji  Klubu.

 

$ 15.

 

                                                                      1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

                                                                           1) kontrolowanie minimum raz do roku całokształtu działalności

                                                                                 klubowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

                                                                                 i  realizacji działalności programowej przez Zarząd Klubu,

                                                                            2) składanie dla ZK uwag wynikłych z kontroli działania ZK,

                                                                            3) udział jej prezesa i upoważnionych przez niego członków w

                                                                                  posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,

                                                                             4) składanie dla WZ rocznego sprawozdania ze stopnia realizacji

                                                                                   zadań do których zobowiązali się poszczególni członkowie ZK,

                                                                                   opinii w sprawie rocznego sprawozdania ZK, wykonania budżetu

                                                                                   i wniosku o absolutorium dla członków ZK.

 

$ 16.

 

                                                                   1. Prezes  ZK:

 

                                                                        1) co roku przygotowuje i zwołuje Walne Zgromadzenie Klubu,

                                                                        2) czuwa nad prawidłową realizacją podejmowanych przez Wz i ZK uchwał,

                                                                        3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom ZK (jedno na półrocze),

                                                                        4) przygotowuje plany działalności i terminarze imprez,

                                                                        5) jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Statutu

                                                                             Klubu i innych przepisów przez wszystkich członków Klubu,

                                                                       6) kieruje działalnością ZK ,nadzoruje i koordynuje pracę jego

                                                                             członków, odpowiada za wyniki pracy ZK,

                                                                       7) reprezentuje Klub wobec władz PTTK i na zewnątrz, ZK wobec KR,

                                                                       8) akceptuje wszystkie dokumenty Klubu,

                                                                       9) organizuje obóz nurkowy i abonamenty basenowe.

 

                                                                 2. Wiceprezes ZK:

 

 1.                                                              1) organizuje główne imprezy klubowe dwudniowe  (minimum 8 osób):

                                                                   rozpoczęcie sezonu, zakończenie sezonu, nurkowanie pod lodem,

 1.                                                              2) organizuje szkolenia na sprawności i patenty (i  je dokumentuje),
 2.                                                              3) czuwa nad właściwą gospodarką finansami klubu,

                                                                      4) odpowiada za prawidłowe rozpatrywanie wniosków i zażaleń,

                                                                      5) odpowiada za prawidłowy przepływ informacji w klubie,

                                                                      6) nadzoruje przebieg imprez organizowanych przez członków Klubu,

                                                                      7) realizuje obowiązki prezesa i szefa szkolenia w ich zastępstwie.

 

                                                                3. Sekretarz :

 

 1.                                                            1) rzetelnie prowadzi ewidencje: członków klubu (składki, aktywność, wyszkolenie) i                                                                                      wydanych certyfikatów nurka,
 2.                                                            2) bieżąco prowadzi karty nurkowań i sprawozdania z imprez,
 3.                                                            3) wydaje legitymacje PTTK i książki nurka, oraz dokonuje w nich wpisów,

                                                                     4) przygotowuje roczne sprawozdanie opisowe dla WZ i RO PTTK,

                                                                     5) protokołuje WZ, zebrania ZK, ewidencjonuje i archiwizuje

                                                                         dokumenty wymienione w rozdziale V,$17,ust.1,pkt 1,2,3,7,

                                                                    6) odbiera i archiwizuje, oraz odpowiada na korespondencję po

                                                                         konsultacji z prezesem i innymi członkami ZK,

                                                                    7) podpisuje wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencję

                                                                          wychodzącą z Klubu.

                                                                    8) prowadzi stronę internetową Klubu,

                                                                    9) informuje członków na WZ o stopniu ich aktywności (dyplomy) i wyszkoleniu.

 

                                                               4. Skarbnik :

 

                                                                   1) zbiera składkę PTTK i do końca lutego wpłaca ją do RO PTTK,

                                                                   2) zbiera składkę klubową do końca stycznia.

                                                                   3) przygotowuje i rozlicza imprezy pod względem finansowym,

                                                                   4) przygotowuje sprawozdanie finansowe na Walne Zgromadzenie,

                                                                  5) rzetelnie prowadzi Księgę Finansową Klubu ($.17,ust.4),

                                                                  6) prowadzi kasę Klubu (wraz z drukami KP,KW i raportem kasowym)

                                                                  7) akceptuje wszystkie dokumenty i uchwały w sprawach finansowych

                                                                        i majątkowych Klubu, przygotowuje preliminarze budżetowe na WZ,

                                                                  8) przechowuje wolne środki finansowe Klubu po podpisaniu

                                                                       oświadczenia odpowiedzialności materialnej,

                                                                  9) nadzoruje zabezpieczenie majątku klubowego i powierzonego.

 

                                                             5. Gospodarz sprzętu :

 

                                                                  1) odpowiada za stan ilościowy i techniczny sprzętu klubowego i

                                                                       powierzonego klubowi pod opiekę (oświadczenie),

                                                                  2) przeprowadza obowiązujące atesty i konserwacje sprzętu,

                                                                  3) prowadzi dokumentację magazynową: karty sprzętowe

                                                                        karty wypożyczeń, zestawienia sprzętu,

                                                                  4) przygotowuje sprzęt do imprez  (opiekuje się nim na imprezach),

                                                                  5) wypożycza sprzęt zgodnie z uchwałami ZK.

 

                                                              6. Szef szkolenia :

 

                                                                  1) przeprowadza minimum 8 zajęć doszkalających na basenie,  4 prelekcje

                                                                       dla członków klubu rocznie, oraz 4 egzaminy na sprawności klubowe,

                                                                  2) prowadzi dokumentację zgodnie z $.17.ust.6.,

                                                                  3) organizuje szkolenia i informuje członków o szkoleniach zewnętrznych,

                                                                  4) sporządza sprawozdania ze szkoleń dla Klubu i KDP  ZG PTTK,

                                                                  5) nadzoruje prowadzenie kart nurkowań przez sekretarza,                                                                 7)

                                                                  6) pozyskuje kursantów i przeprowadza szkolenia na stopnie CMAS.

 

                                                             7. Zarząd Klubu może dowolnie podzielić między siebie obowiązki

                                                                   zawarte w $.16,ust.2,3,4,5,6.

 

8. Członek ZK, którego stopień realizacji zadań zostanie oceniony

               w rocznym sprawozdaniu KR poniżej 60%, może zostać odwołany z

               funkcji na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Klubu. Na jego

miejsce Sprawozdawcze WZ wybiera nowego członka ZK.

 

          9. Uchwały WZ i ZK mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone

             przez RO PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem ,Statutem

                     PTTK i RO PTTK, oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i RO PTTK.

 

10. Zarząd Oddziału nie odpowiada za zobowiązania Klubu powstałe

bez zgody Zarządu RO PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania

          odpowiadają członkowie Zarządu Klubu, którzy je spowodowali.

 

Rozdział V

 

Dokumentacja Klubu.

 

$.17.

 

Zarząd Klubu zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego

prowadzenia (i przechowywania) następujących zbiorów

dokumentów:

 

                                                                       1) SPRAWOZDAWCZOŚĆ :

                                                                              A. uchwały WZ, ZK i KR;

                                                                              B. sprawozdania roczne: opisowe i TKK;

                                                                              C. sprawozdania z imprez,

                                                                       2) CZŁONKOWIE :

                                                                              A. karty osobowe członków  (i deklaracje); R

                                                                              B. karty nurkowań;

                                                                              C. ewidencja sprawności, certyfikatów, dyplomów;

                                                                              D. zestawienia aktywności członków,

 

                                                                       3) FINANSE

                                                                            A. rejestr finansowy;

                                                                            B. listy składek, listy wpłat na imprezy, rachunki;

                                                                            C. bloczki KP i KW, raporty kasowe;

 

                                                                       4) SPRZĘT

                                                                            A.  karty sprzętowe,

                                                                            B.  zestawienia sprzętu,

                                                                            C.  książka wypożyczeń,

 

                                                                      5) SZKOLENIA

                                                                            A.  programy szkoleń;

                                                                            B.  dokumenty kursów (sprawozdania),

                                                                            C.  listy zaliczeń sprawności klubowych,

 

Rozdział VI

 

Finanse i majątek Klubu.

 

$ 18.

 

1. Majątek Klubu może być nabywany i zbywany za zgodą RO PTTK i w

granicach upoważnień udzielonych przez RO PTTK.

 

2. Na fundusze Klubu składają się:

 

1) wpisowe do klubu i składki członkowskie,

2) dotacje RO PTTK i inne,

   3) wpływy z działalności statutowej (w tym kwota dla klubu),

4) dochody z majątku Klubu (wypożyczanie sprzętu),

         5) wpływy ze szkoleń nurkowych, żeglarskich i wym. w $.2.ust.2,

6) wpływy z działalności gospodarczej za zgodą RO PTTK,

7) darowizny.

 

 

3. Wysokość wpisowego i składki PTTK ustalana jest przez ZG PTTK i

nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z członkostwa w PTTK.

 

4. Wysokość składki klubowej (rocznej) ustalana jest corocznie

           przez ZK przy pomocy zatwierdzonej przez ZK wielkości odnie-

sienia S.  Nie podlega ona zwrotowi w razie rezygnacji.

 

5. Wpisowe do klubu wynosi 2 S (uchwałą ZK może zostać podniesione

do 3 S). W wypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie w ciągu

1 miesiąca od daty wpłaty podlega ono zwrotowi w całości. Po

tym terminie nie jest zwracane.

 

6. Wysokość opłacanej składki klubowej jest uzależniona

od statusu członka i wynosi co najmniej :

 

1) dla członków seniorów -  0,5 S

    2) dla członków zwyczajnych -  1 S

3)dla kandydatów -  1,2 S

                      4) dla osób fizycznych wspierających -1,5 S

                                       5) dla osób prawnych wspierających -minimum 2 S.

 

7. Uczniowie i studenci opłacają wpisowe i składkę w wysokości 50%

współczynników wskazanych w ust. 5 i 6 .

 

8. Członkowie rodziny członka seniora , zwyczajnego i kandydata

wstępujący do Klubu i pozostający w nim opłacają składkę

      członkowską i wpisowe w wysokości 50%.

Korzystają oni również z ulg w opłatach za szkolenia

i wpisowego na imprezy w wysokości ustalonej przez ZK.

 

9. Zarząd Klubu może ustalić wysokość dodatkowych składek w sytu-

acjach nadzwyczajnych, nie wyższych jednak niż 1 S rocznie.

 

10. Członkowie ZK i osoby funkcyjne korzystają ze zwolnień i ulg we

wpisowym na imprezy, baseny, obozy itp.  -  w zależności od ich

aktywności i w miarę posiadanych przez Klub środków.

 

11. Zarząd Klubu może ustalić ulgi w opłacie składek klubowych

i wpisowego na imprezy za:

 

1) wysoką aktywność w działalności klubowej,

    2) udostępnienie prywatnego sprzętu dla Klubu,

         3) udostępnienie prywatnych środków transportu,

4) zorganizowanie imprez,

5) inne korzystne dla Klubu działania.

 

12. Pozostająca po odliczeniu ulg  składka klubowa nie może być

jednak niższa niż 0,05 S.

 

13. Wysokość składki PTTK jest ustalana przez ZG PTTK. Członkowie ,

którzy opłacili składkę klubową do końca stycznia mogą zostać

       zwolnieni z opłaty składki PTTK na podstawie decyzji ZK. Zostanie

ona pokryta ze środków klubowych.

 

$ 19.

 

1. Klub prowadzi działalność głównie na sprzęcie użyczonym przez

jego członków.

 

2. ZK ma obowiązek przeprowadzać atesty, konserwacje i odnawianie

sprzętu tak aby jego stan nie uległ pogorszeniu.

 

3. Sprzęt użyczony przez członków klubu powinien zostać zwrócony

właścicielom w stanie niezmienionym.

 

4. Środki finansowe na utrzymanie sprzętu klub uzyskuje także z

części wpisowego na imprezy zwanego kwotą dla klubu.

 

Rozdział VII

 

$ 20

 

Imprezy klubowe

 

                           1. Organizator imprezy klubowej (jedna osoba) powiadamia ZK, członków klubu, przygotowuje                                                               odpowiedni sprzęt (butle jackety, ambu, namiot itp.),  zbiera  i rozlicza wpisowe , sporządza                                                             karty nurkowań, sprawozdanie, dziennik rejsu itp., oraz prowadzi  ją zgodnie z  obowiązującymi                                                       przepisami i zasadami (opracowuje program i regulamin imprezy).

                           2. Wpisowe na imprezę powinno uwzględniać koszty przygotowania sprzętu, transport, noclegi,                                                           wyżywienie,  kwotę dla  klubu (kdk - przekazuje skarbnikowi, sprawozdanie - sekretarzowi).

                         3. Organizator imprezy otrzymuje (nie dotyczy członków wspierających):

                             a) punkty za aktywność  zgodnie z zatwierdzona przez WZ tabelą ,

                             b) 50% kdk na: dofinansowanie jego uczestnictwa w następnej imprezie klubowej, sprzęt, itp. 

                                Jeśli na imprezę wpisowe wpłaciło  ponad 9  osób –  organizator uczestniczy w niej                                                               bezpłatnie (na tej samej zasadzie uczestniczą w imprezie  pomocnicy organizatora -                                                            jeden na 9 następnych uczestników z opłaconym wpisowym) 

                                  punkt b)  dotyczy tylko członków zwyczajnych i seniorów.

                         4. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu nurkowego , oraz nurkowanie pod lodem powinny być                                                                         dofinansowane, w miarę możliwości, ze środków klubowych

                                                                   (przygotowanie i transport sprzętu, itp).

                                              

Rozdział VIII

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

 

$.21.

 

1. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego

            Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co

najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

2. Statut dla swej prawomocności musi zostać zatwierdzony przez

RO PTTK.

 

3. O zmianie Statutu należy zawiadomić wszystkich członków

           Klubu w terminie jednego miesiąca od momentu jej dokonania.

 

$ 22.

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego

        Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów w obecności co naj-

   mniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba że został

zgłoszony wcześniej pisemny sprzeciw co najmniej 8 członków

            Klubu uprawnionych do głosowania. W razie sprzeciwu o rozwiązaniu

Klubu decyduje Zarząd RO PTTK.

 

2. Klub może zostać rozwiązany uchwałą RO PTTK w przypadku zanie-

chania przez klub działalności lub spadku liczby członków poniżej

10 osób przez okres jednego roku.

 

$ 23.

 

 1. W przypadku rozwiązania Klubu o jego majątku decyduje RO PTTK.

(dotyczy majątku pozostającego na ewidencji RO PTTK).

 

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

$ 24.

 

1. Każdy członek Klubu (za wyjątkiem członków honorowych)

        zobowiązany jest do opłacenia składki klubowej najpóźniej w

 dniu pierwszej imprezy klubowej na której jest obecny, nie

później jednak niż do końca lutego danego roku.

Członek Klubu, który nie opłacił składki klubowej w

        wymaganym terminie jest automatycznie zawieszony w

 1. prawach członka do dnia jej opłacenia.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZK dopuszczalny jest

        udział członków klubu jak też członków ZK i KR w zebraniach

  władz Klubu (WZ, posiedzenia ZK i KR) za pośrednictwem

internetu , telefonu lub innych środków telekomunikacji.

Konieczne jest jednak późniejsze potwierdzenie poprzez

podpisanie listy lub przysłanie pisemnego potwierdzenia

   obecności w ciągu 3-ch miesięcy od dnia odbycia zebrania.

 

 

$ 25.

 

 1. Statut niniejszy kształtował się od dnia powstania klubu w 1985

   roku. Został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu

                    Działalności Podwodnej PTTK "REMORA" w dniu 12 września 1992

roku odbytego w Ośrodku WOPR k/Rajgrodu.

     Zmiany zostały wprowadzone uchwałą WZ w dniu 07 lutego 2003r,

          uchwałą WZ w dniu 29 maja 2005r., uchwałą WZ nr 1/2015 w dniu 18

         stycznia 2015r.,  uchwałą WZ nr 2/2019 z dnia 13 stycznia 2019r.,

oraz uchwałą WZ nr 3/2022 z dnia 3 maja 2022r.

 

 

TERMINARZ

 

podstawowych czynności zarządu klubu

 

                                                       styczeń:             - przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,

 

                                                                                        - zebranie składek członkowskich,

 

                                                                                        - wpłata składek PTTK do RO PTTK – odbiór znaczków,

 

                                                                                        - wklejenie znaczków do legitymacji PTTK.

 

                                                           Luty:                  - zebranie zaliczki na obóz nurkowy,

 

                                                                                        - rezerwacja agroturystyki na obóz,

 

                                                                                         - zarezerwowanie instruktora na obóz.

 

 

                                                          Kwiecień:       - zebranie zaliczki na basen,

 

 

                                                         Maj:                      -złożenie podania o przydział abonamentów u kierownika basenu.

 

 

                                                        Czerwiec:          - podpisanie umowy basenowej  u kierownika basenu.

 

                                                                                           -oddanie butli do atestu  (konserwacja automatów i jacketów),

 

                                                                                           - zebranie reszty wpłat na obóz.

 

 

                                                           Lipiec:                  - przygotowanie sprzętu ,

 

                                                                                             - zorganizowanie i odbycie obozu,

 

                                                                                             - przesłanie sprawozdań z kursu do KDP PTTK, zapotrzebowania na książeczki i                                                                                                        certyfikaty,

 

                                                                                             - wypisanie i wydanie książeczek i certyfikatów.

 

                                                             Sierpień:            - odebranie abonamentów basenowych.

 

                                                             Wrzesień          - przygotowanie listy obecności na basenie.

 

                                                             Pażdziernik     - przeprowadzenie szkolenia na basenie.

                                                             Grudzień          -  przygotowanie sprawozdania  TKK  dla  RO PTTK,

                                                                                            -  przygotowanie sprawozdania opisowego z odbytych imprez,

                                                                                                i aktywności członków dla Walnego Zgromadzenia Klubu,

                                                                                            -  przygotowanie terminarza imprez klubowych na rok następny,

                                                                                            -  przygotowanie preliminarza budzetowego.  

 

 

Statut  i punktacja do  pobrania:

 

Statut

 

Tabela punktacji

 

Podstawy organizacji imprez

 

Dyplomy za aktywność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMAS

Skontaktuj się z nami

carel@o2.pl

+48 608 223 892